Studii de Licenta

Sesiunea de admitere Studii de Licență 2020-2021

 • Cetățenii internaționali din țările UE, SEE și CE au dreptul de a aplica în aceleași condiții, în ceea ce privește atât procesul de admitere în limba română, cât și taxele de studiu, ca și cetățenii români, dacă obțin certificatul de recunoaștere a studiilor din partea Ministerului Educației și Cercetării.

 • În cazul programelor de studii ale Universității Ovidius din Constanța cu predare în limba engleză, cetățenii din state membre UE, SEE și CE au posibilitatea de a aplica pe locurile tip Cont Propriu Valutar (cu taxă în Euro), dacă nu aleg să beneficieze de aceleași drepturi ca și cetățenii români, în ceea ce privește procesul de admitere.

Întrucât atestatul de recunoaștere a diplomelor de studiu este obligatoriu, procesul de admitere constă în mai multe etape:

 1. Candidații vor atașa TOATE documentele solicitate, in format pdf., așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, și le vor trimite la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.

 3. Dosarele validate vor fi trimise comisiei de admitere a fiecărei facultăți, de către Departamentul pentru Studenții Internaționali.

 4. Comisia de admitere va evalua performanțele academice și realizările fiecărui candidat, va emite lista candidaților eligibili in ordinea descrescatoare a punctajului, în funcție de performanțele academice și realizări.

 5. Vor fi afișate liste provizorii ale candidaților eligibili, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

 6. Pentru candidații fără Atestat de Recunoaștere a Studiilor, DSS va transmite Ministerului Educației și Cercetării din România (CNRED) lista candidaților eligibili și dosarele acestora, în vederea eliberării Atestatului de recunoaștere a studiilor.

 7. Lista candidaților admiși (cărora li s-a acordat Atestatul de recunoaștere a studiilor) este afișată în conformitate cu calendarul de admitere a fiecărei facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Străini la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea certificatului de recunoaștere a studiilor.

*** Candidații care au fost admiși și se află deja în posesia atestatului de recunoaștere a studiilor emis de către Ministerul Educației și Cercetării din România se vor înmatricula la facultățile de interes conform calendarului de admitere pentru fiecare facultate.

 • Cetățenii internaționali din state terțe UE au nevoie de o scrisoarea de acceptare la studii emisă de către Ministerul Educației și Cercetării din România.

Cetățenii internaționali din state terțe UE, au nevoie de scrisoarea de acceptare la studii, procesul de admitere constând în mai multe etape, după cum urmează:

 1. Candidații vor atașa documentele solicitate, in format pdf., așa cum se menționează în lista documentelor necesare de mai jos, și le vor trimite la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 2. Personalul Departamentului pentru Studenți Străini va verifica componența dosarelor de candidatură și le va valida pe cele complete. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor primi un mesaj de orientare menit să-i ajute să-și completeze dosarele.

 3. Dosarele validate vor fi trimise comisiei de admitere a fiecărei facultăți, de către Departamentul pentru Studenții Internaționali.

 4. Comisia de admitere va evalua performanțele academice ale fiecărui candidat și va emite lista candidaților eligibili.

 5. Vor fi afișate liste provizorii ale candidaților eligibili, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

 6. Lista candidaților eligibili și dosarele acestora vor fi transmise de către Departamentul pentru Studenți Străini departamentelor competente din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România (DGRIAE) pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare.

 7. Lista candidaților admiși (cărora li s-a acordat Scrisoarea de acceptare la studii) este afișată în conformitate cu calendarul de admitere a fiecărei facultăți.

*** Candidații vor verifica periodic site-ul universității sau vor contacta Departamentul pentru Studenți Internaționali la următoarele adrese de e-mail: admissions@univ-ovidius.ro sau student.services@univ-ovidius.ro pentru a obține informații cu privire la eliberarea scrisorilor de acceptare.

*** Candidații care au primit scrisoarea de acceptare emisă de către Ministerul Educației și Cercetării din Româniase vor înmatricula la facultățile de interes conform calendarului de admitere pentru fiecare facultate.

Cetățenii internaționali de etnie română, precum și cetățenii români rezidenți în străinătate pot beneficia de burse oferite de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Educației.Accesați platforma Românii de pretutindeni (link).

Candidații din țări terțe UE

NOUTĂȚI ADMITERE Studii Licență 2020-2021

Pașii necesari pentru admitere

Toate fișierele vor fi trimise online la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completatecu majuscule!).

Pentru a aplica la studii de licență, candidații trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, a adeverinţei de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba română a certificatului medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează și care să conțină informații referitoare la antecedente legate de COVID 19;
 • Fotografie tip pașaport
 • Copia pașaportului (paginile 1-4)
 • Copia și traducerea legalizată în limba română a unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză eliberat de UOC, obținut după susținerea și promovarea probei de competență lingvistică on-line, organizată de UOC, nivel minim B1 (pentru specializările cu predare în limba engleză). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă.

 • Diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică emis de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel acceptat minim B1 (pentru specializările cu predare în limba română)

 • Anexa 2A (Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii)
 • Anexa 3 (Fișă înscriere la studii pe cont propriu valutar)
 • Anexa 4 (Declarație privind documentele depuse la dosarul candidatului)
 • Declarația RGPD
 • Anexa 5 – declarație pe propria răspundere privind veridicitatea înscrisurilor și documentelor
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV2 în ultimele 14 zile;

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise pe adresa de e-mail destinată admiterii.

 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere 200 Euro (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă pe adresa de e-mail destinată admiterii.)

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele pe adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 • Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 • Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

 • sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare este emisă de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

 • Dupa ce listele cu candidații admiși sunt postate pe website, candidații trebuie să informeze universitatea prin e-mail cu privire la decizia de a se înmatricula și trebuie să achite taxa de înmatriculare și un minim de 40% din taxa de școlarizare în următorul cont bancar:

 • Taxele de înmatriculare și școlarizare vor fi achitate după publicarea pe site-ul universității a listelor candidaților declarați admiși;

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

 • Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de UOC, până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi;
 • Ulterior, veți primi o adeverință emisă de către facultatea de interes, care confirmă faptul că sunteți candidat admis în anul I de studii în cadrul Universității „Ovidius” și că ați achitat taxa de înmatriculare și școlarizare;
 • Începând cu data de 01 octombrie, veți primi o adeverință emisă de la facultatea de interes, care să confirme că sunteți student înmatriculat în anul I în cadrul Universității „Ovidius”;
 • Contractul de studii va fi semnat la sosirea dumneavoastră în România;
 • Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la înmatriculare;

 • Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor în original, conform Metodologiei de admitere în vigoare;

 • În caz de fraudă dovedită, toate drepturile acordate prin admitere se pierd și toate plățile către Universitate sunt nerambursabile

Candidații din țările UE, SEE și CE:

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii care trebuie urmați

Toate fișierele vor fi trimise online la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule).

Pentru a aplica la studii de licență, candidații trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, a adeverinţei de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba română a certificatului medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează și care să conțină informații referitoare la antecedente legate de COVID 19

 • Fotografie tip pașaport

 • Copia pașaportului (paginile 1-4)

 • Copia și traducerea legalizată în limba română a unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)

 • Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză eliberat de UOC, obținut după susținerea și promovarea probei de competență lingvistică on-line, organizată de UOC, nivel minim B1 (pentru specializările cu predare în limba engleză). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă.

 • Diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică emis de către instituțiile abilitate de Ministerul Educației și Cercetării, nivel acceptat minim B1 (pentru specializările cu predare în limba română)

 • Anexa 11 A (Cerere pentru recunoașterea studiilor pentru cetățenii europeni în vederea înscrierii la studii de licență, completată și semnată)

 • Anexa 3 (Fișă înscriere la studii pe cont propriu valutar)

 • Anexa 4 (Declarație privind documentele depuse la dosarul candidatului, completată și semnată)

 • Declarația RGPD

 • Anexa 5 – declarație pe propria răspundere privind veridicitatea înscrisurilor și documentelor
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/ carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV2 în ultimele 14 zile

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise pe adresa de e-mail destinată admiterii.

 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere 200 Euro – pentru candidații pe loc CPV / procesare a dosarului – 100 euro pentru cetățenii care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă pe adresa de e-mail destinată admiterii.)

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de procesare și taxa de solicitare / taxa de procesare a fișierelor pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea din ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 • Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 • Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

 • sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

 • După ce listele cu candidații admiși sunt postate pe website, candidații trebuie să informeze universitatea prin e-mail cu privire la decizia de a se înmatricula. Candidații trebuie să achite taxele de înmatriculare și școlarizare în contul de mai jos și să se înmatriculeze în conformitate cu Metodologia de admitere în vigoare;

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

 • Ulterior, veți primi o adeverință emisă de către facultatea de interes, care confirmă faptul că sunteți candidat admis în anul I de studii în cadrul Universității „Ovidius” și că ați achitat taxa de înmatriculare și școlarizare;

 • Începând cu data de 01 octombrie, veți primi o adeverință emisă de la facultatea de interes, care să confirme că sunteți student înmatriculat în anul I în cadrul Universității „Ovidius”;

 • Contractul de studii va fi semnat la sosirea dumneavoastră în România;

 • Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la înmatriculare;

 • Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor în original, conform metodologiei de admitere în vigoare;

 • În caz de fraudă dovedită, toate drepturile acordate prin admitere se pierd și toate plățile către Universitate sunt nerambursabile