Acte necesare pentru înscriere

Pentru cetățenii români

• Pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere, dosarul de candidatură (înscriere) va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a. declarație RGDP;

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);

d. certificatul de naștere;

e. actul de identitate;

f. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g. diploma de bacalaureat sau, în cazul promoției 2021, diploma sau adeverința de bacalaureat, pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat – pentru promoția 2021 – care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere. 

h. prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

i. diploma de licență sau, în cazul promoției 2021, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de master;

j. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

k. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență; 

l. foaia matricolă;

m. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

n. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

o. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

p. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice; 

q. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

   i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

    ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

    iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

r. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

 

Pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE

Pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE, dosarul de candidatură (înscriere) va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a. declarație RGDP

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale; 

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);

d. certificatul de naștere;

e. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate

f. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

g. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

h. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2021, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență; sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova/ în copie și  traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune;

i. diploma de licență vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;

j. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu de către MEC (în cazul în care se solicită obținerea atestatului prin UOC);

k. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de MEC sau adeverința de recunoaștere, pentru candidații care au absolvit în anul 2021 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul depășește termenul limită, adeverința își pierde valabilitatea) – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

l. foile matricole aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română;

m. certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate MEC, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;

n. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC (on-line), nivel minim B1. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;

o. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;

p. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate; 

q. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

r. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;

s. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;

t. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.


Pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE

Pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE, dosarul de candidatură (înscriere) va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a. declarație RGDP

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale; 

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);

d. certificatul de naștere;

e. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;

f. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

g. certificatul de căsătorie,  pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

h. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2021, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, / în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;

i. diploma de licență vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova / în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitare de master;

j. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;

k. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română;

u. certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEC cu nivelul acceptat minim acceptat B1 sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către MEC. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;

l. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC (on-line). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională in care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;

m. adeverință medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;

n. fotografie color – după caz, tip buletin/C.I.;

o. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;

p. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;

q. declarație cu lista documentelor depuse la dosar;