Acte necesare pentru înscriere

2024

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA

CONCURSUL DE ADMITERE 2024 în cadrul UOC

 

Dosarul on-line de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a) declarație RGDP;

b) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

c) cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se generează automat la înscriere);

d) certificatul de naștere;

e) actul de identitate;

f) certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g) diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2024, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2024), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.

h) prin excepție de la lit. g, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

i) diploma de licență obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2024, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studii de master;

j) foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master);

k) atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2024 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

l) adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

m) documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;

n) adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;

o) fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

p) dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

q) declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;

r) pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

s) adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție social – la momentul înscrierii;

t) documente care atestă situația de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie (documente medicale, documente de venit pe ultimele 3 luni anterioare sesiunii de admitere) – dacă este cazul;

u) adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.

v) solicitare de echivalare a studiilor efectuate anterior și de înmatriculare în an superior, după caz.

 

Următoarele categorii de candidați (cu vârsta de până la 26 ani) beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:

 1. orfani de unul sau ambii părinți – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);
 2. copii din familii monoparentale – vor prezenta documente  doveditoare (certificatul de naștere / hotărâre judecătorească etc.);
 3. salariați UOC – adeverință din care să rezulte calitatea de salariat al UOC;
 4. copiii personalului aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
 5. copiii personalului pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
 6. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului – la momentul înscrierii;
 7. persoanele aflate la risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie – vor prezenta documente doveditoare (documente medicale, documente de venit pe ultimele 3 luni anterioare sesiunii de admitere).

 

 

 

2023

ACTE NECESARE

Dosarul on-line de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

a) declarație RGDP;

b) declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;

c) cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se generează automat la înscriere);

d) certificatul de naștere;

e) actul de identitate;

f) certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g) diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2023), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.

h) prin excepție de la lit. g, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;

i) diploma de licență obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2023, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studii de master;

j) foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master);

k) atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2023 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;

l) adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);

 m)documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;

n) adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.

o) fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

p) dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

r) pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

i. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

ii. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;

iii. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.

s) adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

t) adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență/masterat (finalizat sau în derulare la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România), după caz.

u) scrisoare de intentie (pentru studii de licenta)

 

Următoarele categorii de candidați beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere, pe bază de acte doveditoare:

a. orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților, în copie (format jpeg);

b. salariați UOC și copiii salariaților UOC – vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat UOC;

c. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;

d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;

e. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului.

2022
ART 20 Pentru cetățenii români

(1) Dosarul de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

  1. declarație RGDP;
  2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
  3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se generează automat la înscriere);
  4. certificatul de naștere;
  5. actul de identitate;
  6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
  7. diploma de bacalaureat obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2022, diploma sau adeverința de bacalaureat – pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat (pentru promoția 2022), care nu au înscrisă în clar media generală a examenului de bacalaureat (inclusiv mediile la probele susținute), nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
  8. prin excepție de la lit. g, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
  9. diploma de licență obținută în România ori echivalentă sau, în cazul promoției 2022, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la programe de studii de master;
  10. atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere a diplomei pentru candidații care au absolvit în anul 2022 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
  11. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
  12. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
  13. foaia matricolă;
  14. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;
  15. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
  16. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
  17. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
  18. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
   1. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
   2. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
   3. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
  19. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

(2) În cazul în care candidatul este declarat admis pe loc finanțat de la bugetul de stat, actele de studii prevăzute la alin (1) lit. g, lit. i, respectiv lit. j, vor fi depuse în original la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concursul de admitere. Adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență în sesiunile anului școlar/universitar curent.

(3) Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, lit. i și lit. j, în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la alin. (1) lit. j este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

 

ART 21 Pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE și cetățenii români cu studii în străinătate va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

  1. declarație RGDP
  2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
  3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se generează automat la înscriere);
  4. certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
  5. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate – copie și traducere legalizată;
  6. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii sau alt act de identitate;
  7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui – copie și traducere legalizată;
  8. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2022, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară, precum și celelalte mențiuni relevante ce se vor regăsi în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență; sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova/ în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune;
  9. diploma de licență sau echivalentă vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
  10. cerere de recunoaștere a studiilor pentru cetățeni UE, SEE și CE, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu de către ME (în cazul în care se solicită obținerea atestatului prin UOC);
  11. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere pentru candidații care au absolvit în anul 2022 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
  12. foaia matricolă (situație școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate (în cazul înscrierii la studii universitare de master) – în copie, împreună cu traducere legalizată în limba română. Echivalarea se va efectua de către comisia tehnică pe facultate, care poate solicita expertiză comisiei de echivalare ECTS la nivel de universitate/DSS;
  13. certificat/diplomă de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate ME, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, cu nivel acceptat minim B1, ori susțin testul de competență lingvistică, eliminatoriu, organizat de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Testul este certificat prin eliberarea unui atestat, utilizat în dosarul de înscriere -pentru candidații la studii universitare de licență/master cu predare în limba română. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;
  14. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se studiază la programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;
  15. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează (tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională). Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
  16. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
  17. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
  18. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
  19. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;
  20. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.

(2) La înmatriculare candidații vor prezenta dosarul cu documentele de candidatură în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere și pașaportul cu viză valabilă în scop de „studii”, sub sancțiunea anulării procesului de admitere, fără returnarea taxelor de înscriere și de prelucrare dosar și fără posibilitate de contestație.

(3) Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. h, lit. i și lit. k, în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la alin. (1) lit. k este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Prin excepție, facultățile pot solicita conducerii UOC prelungirea termenului pentru completarea documentelor depuse la înmatriculare.

ART 22 Pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

  1. declarație RGDP
  2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
  3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se generează automat la înscriere);
  4. certificatul de naștere – copie şi traducere legalizată;
  5. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate – copie şi traducere legalizată;
  6. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
  7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui – copie şi traducere legalizată;
  8. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2022, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară, precum și mențiuni relevante ce se vor regăsi în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, / în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
  9. diploma de licență sau echivalentă vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova / în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitare de master;
  10. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației, completată la toate rubricile;
  11. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere pentru candidații care au absolvit în anul 2022 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii. Adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul nu prezintă diploma finală până la data înmatriculării, universitatea va proceda la anularea înmatriculării, adeverința pierzându-și valabilitatea – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
  12. foaia matricolă (situația școlară) aferentă studiilor efectuate la liceu și, după caz, facultate, (în cazul înscrierii la studii universitare de master) – în copie, împreună cu traducere legalizată în limba română; echivalarea se va efectua de către comisia tehnică pe facultate, care pot solicita expertiză comisiei de echivalare ECTS la nivel de universitate/DSS;
  13. certificat/diplomă de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate ME, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, cu nivel acceptat minim B1, ori susțin testul de competență lingvistică, eliminatoriu, organizat de Facultatea de Litere din cadrul UOC. Testul este certificat prin eliberarea unui atestat, utilizat în dosarul de înscriere -pentru candidații la studii universitare de licență/master cu predare în limba română. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
  14. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se studiază la programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;
  15. adeverință medicală eliberată în ultimele 6 luni care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează (tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
  16. fotografie color – după caz, tip buletin/C.I.;
  17. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;
  18. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  19. declarație cu lista documentelor depuse la dosar;

(2) La înmatriculare candidații vor prezenta dosarul cu documentele de candidatură în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv), și pașaportul cu viză valabilă în scop de „studii”, sub sancțiunea anulării procesului de admitere, fără returnarea taxelor de înscriere și de prelucrare dosar și fără posibilitate de contestație; orice schimbare în parcursul universitar în sens contrar înscrierilor din scrisoarea de acceptare inițială va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare.

(3) Candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. h, lit. i și lit. k, în original, la înmatriculare, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Documentul solicitat la alin. (1) lit. k este valabil numai dacă este emis de Ministerul Educației, nefiind acceptate documente emise în baza OMECTS 5553/2011 pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată, cu ciclul I de studii universitare de licență. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformității cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Prin excepție, facultățile pot solicita conducerii UOC prelungirea termenului pentru completarea documentelor depuse la înmatriculare.

 

ART 23 Pentru candidații rromi

Candidații rromi care își probează statutul cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, finanțate de la bugetul de stat, în conformitate cu Art. 20 litera r.

Pentru candidații români de pretutindeni
 1. Depunerea/transmiterea dosarului de înscriere se face exclusiv online, pe site-ul UOC https://admitere.univ-ovidius.ro/, la secțiunea Români de pretutindeni (Anexa 1 – Depunerea dosarelor de înscriere);
 2. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specificate în Anexa 2 – Lista actelor necesare şi Acordul privind prelucrarea datelor personale (Anexa 4);
 3. Dosarele candidaţilor sunt verificate de către CARP;
 4. După evaluarea dosarelor de înscriere se face selecţia candidaţilor eligibili;
 5. Se consideră eligibili candidații care depun toate documentele la dosarul de înscriere, în conformitate cu Anexa 2;
 6. Candidații care nu respectă cerințele din Anexa 2 cu privire la documentele care trebuie depuse la dosar, nu se vor putea înscrie pentru a participa la concursul de admitere din sesiunea curentă.

 

2021
ART 20 Pentru cetățenii români

(1) Dosarul de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP;
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate;
 6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaureat sau, în cazul promoției 2021, diploma sau adeverința de bacalaureat, pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat – pentru promoția 2021 – care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
 8. prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 9. diploma de licență sau, în cazul promoției 2021, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de master;
 10. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 11. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 12. foaia matricolă;
 13. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;
 14. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 15. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 16. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
 17. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

(2) Actele de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i vor fi depuse în original la înmatriculare, în cazul în care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere.

(3) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i, în original, la termenele prevăzute în calendarul de admitere, dar nu mai târziu de data de 3 septembrie – pentru candidații admiși în sesiunea de vară, respectiv 24 septembrie – pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

ART 21 Pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele membre UE, SEE și CE, va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate
 6. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 8. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2021, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență; sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă; Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova/ în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată pentru fiecare opțiune;
 9. diploma de licență vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
 10. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu de către ME (în cazul în care se solicită obținerea atestatului prin UOC);
 11. atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere, pentru candidații care au absolvit în anul 2021 și care, la momentul înscrierii, nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverința este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situația în care candidatul depășește termenul limită, adeverința își pierde valabilitatea) – valabil pentru candidații care au obținut atestatul sau adeverința de recunoaștere a studiilor fără asistența UOC;
 12. foile matricole aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română;
 13. certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate ME, la admiterea la studii universitare de licență/master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;
 14. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC (on-line), nivel minim B1. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională în care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;
 15. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
 16. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 17. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
 18. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
 19. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;
 20. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.

(2)La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de ME sau adeverința de recunoaștere și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

(3) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i, în original, la termenele prevăzute în calendarul de admitere, dar nu mai târziu de data de 3 septembrie – pentru candidații admiși în sesiunea de vară, respectiv 24 septembrie – pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Prin excepție, facultățile pot solicita conducerii UOC prelungirea termenului pentru completarea documentelor depuse la înmatriculare.

ART 22 Pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE

(1) Dosarul de candidatură pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 6. copie de pe pașaport (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 7. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 8. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2021, adeverința de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat, vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, / în copie și traducere legalizată în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență/master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
 9. diploma de licență vizată cu apostilă Haga de către autoritățile competente din țările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate; Pentru statele care NU sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România. Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova / în copie și traducere legalizată în limba română, în cazul înscrierii la studii universitare de master;
 10. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, care va fi utilizată în vederea obținerii scrisorii de acceptare, în cadrul Ministerului Educației Naționale; completată la toate rubricile;
 11. foile matricole, aferente studiilor efectuate la liceu și facultate, în cazul înscrierii la studii universitare de master, (situația școlară) / în copie și traducere legalizată în limba română;
 12. certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de ME cu nivelul acceptat minim acceptat B1 sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituțiile agreate de către ME. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat;
 13. certificat de competență lingvistică pentru limba engleză nivel minim B1, pentru studiile universitare de licență/master la care școlarizarea este organizată în limba engleză, obținut prin susținerea și promovarea testului de competență lingvistică de limba engleză organizat de UOC (on-line). Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba străină de circulație internațională in care se va studia programul de studii pentru care candidează și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în acea limbă;
 14. adeverință medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din Metodologia proprie de admitere;
 15. fotografie color – după caz, tip buletin/C.I.;
 16. copia chitanței de evaluare a dosarului la DSS;
 17. dovada de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 18. declarație cu lista documentelor depuse la dosar;

(2) La înmatriculare, candidații vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original (în caz contrar procesul de admitere va fi anulat automat, fără returnarea taxelor de înscriere și prelucrare dosar, fără posibilitate de contestație), vizate spre autentificare de către autoritățile de resort sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii (valabilă doar pentru instituția de învățământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă și pentru ciclul universitar respectiv; orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare inițială, va fi reglementată, la solicitarea instituției de învățământ implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare) și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

(3) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i, în original, la termenele prevăzute în calendarul de admitere, dar nu mai târziu de data de 3 septembrie – pentru candidații admiși în sesiunea de vară, respectiv 24 septembrie – pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății. Prin excepție, facultățile pot solicita conducerii UOC prelungirea termenului pentru completarea documentelor depuse la înmatriculare.

ART 23 Pentru candidații rromi

Candidații rromi care își probează statutul cu acte doveditoare se pot înscrie la concursul de admitere pe locurile alocate special, finanțate de la bugetul de stat.

(1) Dosarul de candidatură (înscriere) pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg):

 1. declarație RGDP;
 2. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale;
 3. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 17, pct. 2 (se va genera automat la înscriere);
 4. certificatul de naștere;
 5. actul de identitate;
 6. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
 7. diploma de bacalaureat sau, în cazul promoției 2021, diploma sau adeverința de bacalaureat, pentru candidații care se înscriu la studii universitare de licență. Candidații cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, ori cu adeverință de bacalaureat – pentru promoția 2021 – care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susținute) a examenului de bacalaureat, nu vor fi înscriși la concursul de admitere.
 8. prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021, UOC se poate interconecta cu SIIIR, în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
 9. diploma de licență sau, în cazul promoției 2021, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de master;
 10. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
 11. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
 12. foaia matricolă;
 13. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere;
 14. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 15. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 16. declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
 17. pentru candidații de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:
  1. recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;
  2. copie a hotărârii judecătorești care atestă constituirea legală a organizației respective;
  3. declarație pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 18. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă la concursul de admitere pe locurile dedicate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială.

(2) Actele de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i vor fi depuse în original la înmatriculare, în cazul în care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat, obținut prin concursul de admitere.

(3) Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați pe locuri fără taxă au obligația depunerii actelor de studii prevăzute la alin (1) lit. g, respectiv lit. i, în original, la termenele prevăzute în calendarul de admitere, dar nu mai târziu de data de 3 septembrie – pentru candidații admiși în sesiunea de vară, respectiv 24 septembrie – pentru candidații declarați admiși în sesiunea septembrie, sub sancțiunea pierderii locului finanțat de la bugetul de stat. Odată cu actele de studii, candidatul va prezenta documentele de stare civilă în copie simplă, împreună cu originalele acestora, în vederea certificării conformităţii cu originalul de către membrii comisiei de admitere a facultății.

 

Pentru candidații români de pretutindeni
 • Depunerea/transmiterea dosarului de înscriere se face exclusiv online, pe site-ul UOC https://admitere.univ-ovidius.ro/, la secțiunea Români de pretutindeni (Anexa 1 – Depunerea dosarelor de înscriere);
 • Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele specificate în Anexa 2 – Lista actelor necesare, precum și:
  • Acordul privind prelucrarea datelor personale (Anexa 4);
  • Declarație privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale (Anexa 5)
 • Anexa 2 – Lista actelor necesare 2021