Anul Pregatitor de Limba Romana

Sesiunea de admitere 2020-2021

Prezentare:

Facultatea de Litere organizează anul pregătitor în limba română pentru studenții internaționali.

Candidații din țările terțe pot solicita studii universitare sau postuniversitare predate în limba română numai după absolvirea anului pregătitor de limbă română, în baza certificatului care atestă cunoștințele lingvistice ale candidatului.

N.B. După finalizarea anului pregătitor de limbă română, candidații trebuie să depună dosarele pentru a obține o nouă scrisoare de acceptare care va fi emisă de Ministerul Educației și Cercetării pentru programul de licență sau postuniversitar ales.

Pe parcursul anului pregătitor în limba română, elevii dobândesc cunoștințele necesare ale limbii române, precum și pregătirea specifică a cunoștințelor legate de profilul viitor (anatomie, fizică, chimie, desen etc.) dacă programa este organizată în limba română.

Durata anului pregătitor în limba română pentru studiile universitare de licență este de un an universitar (10 luni)

Profil: uman, psihologic, economie

Profil: științe tehnice, agronomice, matematică, matematică aplicată

Profil: medical

Profil: muzică și arte

Profil: teatru muzică de interpretare

Candidații din țări terțe UE- AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele vor fi trimise online la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de licență trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, a adeverinţei de bacalaureat în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de bacalaureat supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba română a certificatului medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează și care să conțină informații referitoare la antecedente legate de COVID 19

 • Fotografie tip pașaport

 • Copia pașaportului (paginile 1-4)

 • Copia și traducerea legalizată în limba română a unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)

 • Anexa 2A (Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii)

 • Anexa 3 (Fișă înscriere la studii pe cont propriu valutar)

 • Anexa 4 (Declarație privind documentele depuse la dosarul candidatului)

 • Declarația RGPD

 • Anexa 5 – declarație pe propria răspundere privind veridicitatea înscrisurilor și documentelor
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/ carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV2 în ultimele 14 zile

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere 200 Euro (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă la adresa de e-mail destinată admiterii.)

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la asresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 • Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 • Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

 • sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare la studii este emisă de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

 • Dupa ce listele cu candidații admiși sunt postate pe website, candidații trebuie să informeze universitatea prin e-mail cu privire la decizia de a se înmatricula și trebuie să achite taxa de înmatriculare și un minim de 40% din taxa de școlarizare în următorul cont bancar:

 • Taxele de înmatriculare și școlarizare vor fi achitate după publicarea pe site-ul universității a listelor candidaților declarați admiși

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

 • Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de UOC, până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi;
 • Ulterior, veți primi o adeverință emisă de către facultatea de interes, care confirmă faptul că sunteți candidat admis în anul I de studii în cadrul Universității „Ovidius” și că ați achitat taxa de înmatriculare și școlarizare;
 • Începând cu data de 01 octombrie, veți primi o adeverință emisă de la facultatea de interes, care să confirme că sunteți student înmatriculat în anul I în cadrul Universității „Ovidius”;
 • Contractul de studii va fi semnat la sosirea dumneavoastră în România;
 • Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la înmatriculare;

 • Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor în original conform metodologiei de admitere în vigoare;

 • În caz de fraudă dovedită, toate drepturile acordate prin admitere se pierd și toate plățile către Universitate sunt nerambursabile

Candidații din țările UE, SEE și CE – AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii care trebuie urmați

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de licență trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere 200 Euro – pentru candidații pe loc CPV / procesare a dosarului – 100 euro pentru cetățenii care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă la adresa de e-mail destinată admiterii.)

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 • Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 • Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

 • sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

 • După ce listele cu candidații admiși sunt postate pe website, candidații trebuie să informeze universitatea prin e-mail cu privire la decizia de a se înmatricula. Candidații trebuie să achite taxele de înmatriculare și școlarizare și să se înmatriculeze în conformitate cu Metodologia de admitere în vigoare;

 • Taxele de înmatriculare și școlarizare vor fi achitate după publicarea pe site-ul universității a listelor candidaților declarați admiși;

 • Ulterior, veți primi o adeverință emisă de către facultatea de interes, care confirmă faptul că sunteți candidat admis în anul I de studii în cadrul Universității „Ovidius” și că ați achitat taxa de înmatriculare și școlarizare;
 • Începând cu data de 01 octombrie, veți primi o adeverință emisă de la facultatea de interes, care să confirme că sunteți student înmatriculat în anul I în cadrul Universității „Ovidius”;
 • Contractul de studii va fi semnat la sosirea dumneavoastră în România;
 • Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la înmatriculare;

 • Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor în original conform metodologiei de admitere în vigoare;

 • În caz de fraudă dovedită, toate drepturile acordate prin admitere se pierd și toate plățile către Universitate sunt nerambursabile

Candidații din țări terțe UE

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii necesari pentru admitere

Toate documentele fi trimise la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de Masterat trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 • Copia și traducerea legalizată în limba română a diplomei de licență ori, pentru promoția 2020, a adeverinței de licență în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de licență supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)

 • Copia și traducerea legalizată în limba română a foilor matricole aferente studiilor de licență
 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba română a certificatului medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează și care să conțină informații referitoare la antecedente legate de COVID 19
 • Fotografie tip pașaport
 • Copia pașaportului (paginile 1-4)
 • Copia și traducerea legalizată în limba română a unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)
 • Anexa 2A (Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii)
 • Anexa 3 (Fișă înscriere la studii pe cont propriu valutar)
 • Anexa 4 (Declarație privind documentele depuse la dosarul candidatului)
 • Declarația RGPD
 • Anexa 5 – declarație pe propria răspundere privind veridicitatea înscrisurilor și documentelor
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/ carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV2 în ultimele 14

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului și de înscriere 200 Euro (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă la adresa de e-mail destinată admiterii.)

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar și înscriere pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 • Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 • Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

 • sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce scrisoarea de acceptare la studii este emisă de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

 • După ce listele cu candidații admiși sunt postate pe website, candidații trebuie să informeze universitatea prin e-mail cu privire la decizia de a se înmatricula. Candidații trebuie să achite taxa de înmatriculare și un minim de 40% din taxa de școlarizare în următorul cont bancar:

 • Taxele de înmatriculare și școlarizare vor fi achitate după publicarea pe site-ul universității a listelor candidaților declarați admiși

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (taxa de înmatriculare și de școlarizare pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

 • Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de UOC, până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi;
 • Ulterior, veți primi o adeverință emisă de către facultatea de interes, care confirmă faptul că sunteți candidat admis în anul I de studii în cadrul Universității „Ovidius” și că ați achitat taxa de înmatriculare și școlarizare;
 • Începând cu data de 01 octombrie, veți primi o adeverință emisă de la facultatea de interes, care să confirme că sunteți student înmatriculat în anul I în cadrul Universității „Ovidius”;
 • Contractul de studii va fi semnat la sosirea dumneavoastră în România;
 • Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la înmatriculare;

 • Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor în original conform metodologiei de admitere în vigoare;

 • În caz de fraudă dovedită, toate drepturile acordate prin admitere se pierd și toate plățile către Universitate sunt nerambursabile

Candidații din țările UE, SEE și CE:

NOUTĂȚI ADMITERE 2020-2021

Pașii care trebuie urmați

Toate documentele fi trimise la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

Candidații vor avea nevoie de un scaner sau un dispozitiv foto de înaltă calitate (telefon, cameră, tabletă) pentru a încărca documentele solicitate.

Atenție, toate documentele încărcate trebuie să fie lizibile (ușor de citit, completate cu majuscule!).

Candidații care aplică pentru studiile Anului Pregătitor de limba română în vederea accesului la studii de Master trebuie să trimită documentele menționate mai jos, la următoarea adresă de e-mail: admissions@365.univ-ovidius.ro.

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de licență sau echivalentă ori, pentru promoția 2020, a adeverinţei de licență în care se va specifica situația școlară cu înscrisurile care urmează a fi menționate în diploma de licență supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)
 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de licență

 • Copia şi traducerea legalizatӑ ȋn limba românӑ a diplomei de bacalaureat sau echivalentă supralegalizată de către autoritățile de resort din țara emitentă (vedeți secțiunea Foarte Important de mai jos)

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a foilor matricole aferente studiilor de liceu

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de naștere

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba românӑ a certificatului de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care și-au schimbat numele după căsătorie) sau orice alt document care certifică o schimbare a numelui

 • Copia şi traducerea legalizatӑ în limba română a certificatului medical care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează și care să conțină informații referitoare la antecedente legate de COVID 19

 • Fotografie tip pașaport

 • Copia pașaportului (paginile 1-4)

 • Copia și traducerea legalizată în limba română a unui document care atestă domiciliul stabil în străinătate (permis de conducere, id, etc.)

 • Anexa 11B (Cerere pentru recunoașterea studiilor pentru cetățenii europeni în vederea înscrierii la studii de masterat și DPPD, completată și semnată)

 • Anexa 3 (Fișă înscriere la studii pe cont propriu valutar)

 • Anexa 4 (Declarație privind documentele depuse la dosarul candidatului, completată și semnată)

 • Declarația RGPD

 • Anexa 5 – declarație pe propria răspundere privind veridicitatea înscrisurilor și documentelor
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/ carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV2 în ultimele 14

*** toate formularele tip menționate mai sus vor fi tipărite de către candidați, completate cu majuscule, semnate și trimise la adresa de e-mail destinată admiterii.

 • Dovada achitării taxei de procesare a dosarului 100 euro pentru cetățenii care candidează în aceleași condiții ca și cetățenii români (taxa va fi plătită la banca BCR, iar factura va fi scanată și trimisă la adresa de e-mail destinată admiterii.)

Detalii bancare:

Banca – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR)

Număr IBAN – RO49RNCB0114032053160011

Beneficiar – UNIVERSITATEA OVIDIUS

Cod fiscal – 4301332

Explicație – numele complet al candidatului, tipul taxei (procesare dosar pentru sesiunea de admitere 2020 – Facultatea ___________)

FOARTE IMPORTANT

N.B. Înainte de a trimite documentele la adresa de e-mail destinată admiterii, diploma de studii în original a candidatului trebuie vizată după cum urmează:

 • Cu Apostila Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 • Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • sau supra-legalizată de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România

 • sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 • Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. Vă rugăm revizuiți (https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicită-apostilarea-sau-supralegalizarea)

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original

PASUL FINAL – ÎNMATRICULAREA

După ce atestatul de recunoaștere a studiilor este emis de Ministerul Educației și Cercetării din România, candidații trebuie să urmeze pașii finali pentru înmatriculare în cadrul universității „Ovidius” din Constanța.

 • După ce listele cu candidații admiși sunt postate pe website, candidații trebuie să informeze universitatea prin e-mail cu privire la decizia de a se înmatricula. Candidații trebuie să achite taxele de înmatriculare și școlarizare și să se înmatriculeze în conformitate cu Metodologia de admitere în vigoare;

 • Taxele de înmatriculare și școlarizare vor fi achitate după publicarea pe site-ul universității a listelor candidaților declarați admiși;

 • Candidații trebuie să achite taxa de înmatriculare și conform instrucțiunilor primite din partea Facultății de Litere;

 • Ulterior, veți primi o adeverință emisă de către facultatea de interes, care confirmă faptul că sunteți candidat admis în anul I de studii în cadrul Universității „Ovidius” și că ați achitat taxa de înmatriculare și școlarizare;
 • Începând cu data de 01 octombrie, veți primi o adeverință emisă de la facultatea de interes, care să confirme că sunteți student înmatriculat în anul I în cadrul Universității „Ovidius”;
 • Contractul de studii va fi semnat la sosirea dumneavoastră în România;
 • Toate documentele în original (documentele școlare originale și traducerile legalizate în original) sunt obligatorii și vor fi depuse la secretariatul facultății de interes la înmatriculare;

 • Până la eliminarea restricțiilor impuse de contextul pandemic, înmatricularea candidaților se poate face și on-line. În acest caz, candidații admiși și înmatriculați, au obligația depunerii documentelor în original, conform metodologiei de admitere în vigoare;

 • În caz de fraudă dovedită, toate drepturile acordate prin admitere se pierd și toate plățile către Universitate sunt nerambursabile