[icon name=”icon-bullhorn”]MISIUNEA PROGRAMULUI

Programul de studiu ANUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Ovidius din Constanţa are ca obiectiv formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de comunicare în limba română pentru vorbitorii non-nativi, precum şi cultivarea interesului străinilor pentru cultura şi civilizaţia românească.
În urma participării la acest program, studenţii vor obţine la finalul celor două semestre de studiu intensiv al limbii române, competenţe de comunicare orală şi scrisă la nivelul B1-B2, conform CECR (Cadrului European Comun de Referinţă).
Programul permite prin structura lui, care prevede atât cursuri practice de limbă română cât şi seminare de limbaje de specialitate, o asimilare etajată a cunoştinţelor, asigurând un parcurs individual adaptat fiecărui nivel de formare şi garantând metode specifice de lucru. Seminarele de terminologie specifică fiecărui domeniu de studiu pe care-l vor urma absolvenii anului pregătitor permit dobândirea unor cunoştinţe solide care să-i ajute pe aceştia în parcursul lor academic în universităţile româneşti.

[icon name=”icon-share-alt”]Istoric
Istoria programului de studii ANUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI începe în anul 1992 când Universitatea Ovidius din Constanţa primeşte aprobarea Ministerului Învăţământului de atunci, pentru organizarea unor cursuri de limba română ca limbă străină, pentru studenţii din afara spaţiului românesc, interesaţi să urmeze o facultate în România. De atunci şi până astăzi numărul participanţilor la cursurile anului pregătior de limbă română a crescut an de an, iar domeniile de interes s-au diversificat în concordanţă cu noile programe de studiu apărute în cadrul universităţii, ceea ce a impus adaptarea planurilor de învăţământ la noile cerinţe.

[icon name=”icon-share-alt”]Obiective prioritare
Obiectivele prioritare ale programului de studiu mai sus aminitit vizează însuşirea limbii române ca limbă străină sub toate aspectele ei; prin urmare utilizatorii de limbă trebuie să-şi însuşească în mod corect particularităţile de pronunţare şi scriere a limbii române; să dobândească deprinderea de a lucra corect cu dicţionarele de specialitate; să asimileze rapid şi corect informaţiile gramaticale şi lexicale primite; să identifice informaţiile esenţiale dintr-un mesaj oral sau scris; să sesizeze unităţile lexicale necunoscute în fluxul vorbirii şi să le înţeleagă contextual; să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ şi/ sau a formelor lexicale; să înlănţuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie specifice limbii române.

[icon name=”icon-share-alt”] Competenţe
În cadrul acestei specializări se urmăreşte pregătirea studenţilor străini pentru a face faţă cerinţelor impuse de urmarea unor programe de studiu în limba română de către vorbitori non-nativi. Competenţele dobândite constau în cunoştinţe teoretice şi practice de limbă română, în receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel B1-B2 conform CECR, în producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (pe diferite teme) pentru nivelul B1-B2, adaptând vocabularul şi stilul în funcţie de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.
Absolvenţii care obţin cele 60 de credite primesc la finalul cursurilor un Certificat de absolvire a anului pregătitor şi au dreptul să se înscrie la programul de studii ales, din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa sau din cadrul oricărei alte universităţi din România.
Având în vedere diversitatea etnică a participanţilor la cursurile de limbă română, programul favorizează comunicarea interculturală şi asigură un climat favorabil discuţiilor pe diverse teme de interculturalitate.

[icon name=”icon-share-alt”]Conţinuturi
Disciplina Limba română pentru studenţii străini, predată de profesori specialişti în predarea limbii române ca limbă străină se adresează studenţilor din anul pregătitor, care vin în România pentru studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, studii postuniversitare, în diferite domenii de specialitate. Aceştia trebuie să obţină la sfârşitul celor două semestre competenţe de comunicare la nivel B1-B2 (conform descriptorilor CECR). Unităţile de învăţare cuprind texte din domenii diferite, utile studenţilor în descoperirea realităţilor societăţii româneşti, completate de un lexic adaptat nevoilor lor de comunicare, probleme de gramatică pe înţelesul tuturor, exerciţii variate, care abordează toate compartimentele limbii şi care îmbină eficient şi atractiv cunoştinţele de vocabular cu cele de fonetică, morfologie şi sintaxă românească. Materialele de lucru, foarte bine structurate, de tip aplicativ sunt manuale şi lucrări de teste şi exerciţii elaborate de colectivul de cadre didactice care predau la acest program de studiu.
Cursul Cultură şi civilizaţie românească destinat studenţilor străini din Anul Pregătitor oferă informaţii pertinente privitoare la geografia, istoria, literatura, folclorul, filosofia, muzica, cultura, civilizaţia şi arta românească, ce vin să-i familiarizeze pe străini cu ceea ce înseamnă modelul cultural românesc, integrat însă în modelul cultural european.
Cursul sintetizează temele fundamentale ale spiritualităţii româneşti (miturile fondatoare, naşterea, nunta, moartea, sărbătorile de iarnă şi de primăvară etc.) din cele mai vechi timpuri şi până în prezent. Partea teoretică a cursului este susţinută de o serie de materiale audio-video, cu rolul de a ilustra prin muzică şi imagine simbolurile culturii româneşti.

[icon name=”icon-share-alt”]Structura organizaţională a programului
Programul de studiu ANUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI organizează cursuri de zi, planificate pe o durată de 2 semestre, însumând un număr de 60 de credite. Finalizarea studiilor constă în susţinerea unui examen scris şi oral de limbă română şi a unor examene scrise la disciplinele de specialitate, în urma cărora studenţii vor obţine Certificatul de absolvire a anului pregătitor.
Cursul de limba română cuprinde 25 de ore pe săptămână în semestrul I (25 de credite) şi 15 ore pe săptămână în semestrul al II-lea (15 credite). Evaluarea se face continuu pe parcursul semestrului prin notarea temelor, prin teste periodice (50%) şi la finalul semestrului printr-un examen scris şi oral (50%).
Cursul de cultură şi civilizaţie românească, este prevăzut cu un număr de 5 credite pe semestru, iar pentru a putea intra în examen studenţii trebuie să fi participat la jumătate din numărul de ore şi să fi parcurs cel puţin jumătate din temele date spre studiu individual şi prezentate la clasă.
Seminarele de limbaje de specialitate, desfăşurate pe parcursul semestrului al doilea în funcţie de domeniul ales de fiecare student, sunt prevăzute cu un număr de 10 ore pe săptămână (10 credite) şi se închieie cu un examen scris, a cărui promovare presupune obţinerea notei minime cinci.