Facultatea de Inginerie mecanică, industrială și maritimă

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017
—-

Programe de studii universitare de licenţă
(4 ani, 240 credite)

Domeniul de licenţă: Inginerie energetică

Programul de studii: Energetică industrială (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor

Programul de studii: Autovehicule rutiere (Forma de învăţământ IF, IFR)

Domeniul de licenţă: Inginerie mecanică

Programul de studii: Instalații si echipamente portuare și marine (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie industrială

Programul de studii: Ingineria sudării (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Arhitectură navală

Programul de studii: Sisteme şi echipamente navale (Forma de învăţământ IF)

Domeniul de licenţă: Inginerie şi management

Programul de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic (Forma de învăţământ IF, IFR)

IF – învățământ cu frecvență; IFR – învățământ cu frecvență redusă

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licență (IF SI IFR), se desfășoară pe baza evaluării dosarelor.

(1) Dosarul trebuie să conțină și o Scrisoare de intenție, chiar dacă respectivul candidat se înscrie la mai multe programe de studii și forme de învățământ ale FIMIM.

(2) Scrisoarea de intenție va fi evaluată cu Admis/Respins de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Formatul general al scrisorii este prezentat în Metodologia proprie de organizare și desfășurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, la studii de licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017 (Anexa 1 din Metodologie).

(3) Vor fi excluse din concurs dosarele care conțin scrisori de intenție cu conținut identic.

(4) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG) obținută de către candidați, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii și pentru fiecare formă de învățământ a programului pentru care a optat candidatul.

(5) Calculul mediei generale de concurs (MG) se va face cu relația:

MG =0,8*MB + 0,2*NP

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat);

nota de la proba Chimie;

nota de la proba Limba română (scris).

– MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 5 (CINCI).

(6) Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afişa cu două zecimale, fără rotunjire.

(7) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, se apelează la criterii de departajare, stabilite prin metodologia proprie de admitere.

(8) În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

criteriul 1 – nota obţinută la examenul de bacalaureat;

criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: Matematică sau Fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie și Management) sau chimie ori Limba română, în această ordine ierarhică.

Programe de studii universitare de masterat

Domeniul de masterat: Inginerie mecanică

Programul de studii: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de masterat: Inginerie industrială

Programul de studii: Calitate şi certificare în construcţiile sudate (3 semestre, 90 de credite)

Domeniul de masterat: Arhitectură navală

Programul de studii: Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (4 semestre, 120 de credite)

Domeniul de masterat: Inginerie şi management

Programul de studii: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie (3 semestre, 90 de credite)

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de masterat, se desfășoară în sesiunea septembrie 2016, pe baza evaluării dosarelor.

(1) Dosarul trebuie să conțină și o Scrisoare de intenție, chiar dacă respectivul candidat se înscrie la mai multe programe de studii ale FIMIM.

(2) Scrisoarea de intenție va fi evaluată cu ”Admis/Respins” de către Comisia de admitere a FIMIM și reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere. Formatul general al scrisorii este prezentat în Metodologia proprie de organizare și desfășurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, la studii de licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017 – Anexa 1.

(3) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de concurs (MG) obținută de către candidați, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studiu.

(4) Calculul mediei generale de concurs (MG) se va face cu relația:

MG =0,8 MD + 0,2 NP1

MD – media examenului de diplomă;

NP1 – nota obținută la proba 1a examenului de diplomă.

(5) MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE ESTE 6 (ŞASE).

(6) Rezultatul obţinut în urma calculului mediei generale de concurs (MG) se va afişa cu două zecimale, fără rotunjire.

(7)În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, se apelează la criterii de departajare, stabilite prin metodologia proprie de admitere.

(8) În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat și/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine:

  • criteriul 1 – nota obținută la proba 1a examenului de diplomă;
  • criteriul 2 – nota obținută la proba a 2-a examenului de diplomă.

 

Programe de studii postuniversitare

 

Programele de studii postuniversitare, derulate prin Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, sunt organizate pe domenii de studii

Domeniul Inginerie şi Management

Evaluarea Riscurilor și Auditul în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă

Logistică și Management

Evidența și Gestionarea Deșeurilor

Domeniul Ingineria Autovehiculelor

Managementul Organizaţiei Auto-Service

Domeniul Inginerie Mecanică

Tehnici și Sisteme de Operare Onshore-Offshore

Domeniul Arhitectură Navală

Fabricaţie Competitivă în Instalaţiile Navale

Domeniul Inginerie Energetică

Managementul Energiei Regenerabile

(Detalii http://imim.univ-ovidius.ro/programe-de-studii/postuniversitare și la secretariatul FIMIM).

 

Taxe de școlarizare

Studii universitare de licență (IF și IFR) – 3000 lei

Studii universitare de masterat – 1750 lei / semestru

Website: http://imim.univ-ovidius.ro
Email: imim.admitere@univ-ovidius.ro
Adresa: Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala E 31
Constanța 900527, România
Telefon: 0241.606.431
Fax: 0241.618.372
E-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: