Facultatea de Farmacie

Admitere 2016
Oferta educațională și criterii de admitere
pentru anul universitar 2016 – 2017

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul de licență: Sănătate

Programele de studii: Farmacie (5 ani, 300 de credite)

Asistență de Farmacie (3 ani, 180 de credite)

 

PROGRAMUL DE STUDII FARMACIE

1.1. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie – durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, constă dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE).

Forma de examinare este probă scrisă alcătuită din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, cu 100 întrebări: 50 întrebări proba de Biologie (clasa a Xl-a) şi 50 întrebări proba de Chimie Organică (clasele a X-a şi a Xl-a).

Baza de date pentru admitere, formată din teste grilă tip complement multiplu cu evaluare ponderată, este formulată din conţinutul manualelor alternative de Biologie clasa a Xl-a (Anatomia Omului) şi Chimie Organică clasele a X-a şi a Xl-a, valabile pentru promoţia de absolvenţi de liceu 2015, este postată pe site-ul Facultăţii de Farmacie.

 • Ierahizarea candidaţilor la Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor disponibile.
 • Departajarea candidaţilor, se face astfel:
 1. media obţinută la examenul de Bacalaureat (sau echivalent);
 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română, pentru candidaţii din România, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenţă lingvistică, limba română, pentru candidaţii din UE.

1.2. Concursul de Admitere la Specializarea Farmacie – durata studiilor – 5 ani, număr ECST – 300, pentru candidaţii cetăţeni străini din statele terţe UE care candidează la admiterea la programul de studii de licenţă în regim de cont propriu valutar (CPV), constă din:

a). analiza dosarelor de concurs;

b). test de verificare a cunoştinţelor de limba română finalizat cu admis /respins

Admiterea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face pe baza următoarelor criterii de ierarhizare a candidaţilor:

detalii-farma

 • Ierahizarea candidaţilor pe cont propriu valutar se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, în limita locurilor disponibile.
 • Departajarea candidaţilor cu medii egale, se face astfel:
 1. Punctajul cel mai mare obţinut la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 2);
 2. Suma cea mai mare a punctajului obţinut la susţinerea probelor Biologie/Chimie/Fizică/ Matematică la examenul de Bacalaureat (conf. Criteriului 3).

PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ DE FARMACIE

Concursul de Admitere la Specializarea Asistenţă de Farmacie durata studiilor – 3 ani – număr ECST 180, constă in evaluarea dosarelor candidaţilor, care sunt însoțite de o scrisoare de intenție.

 1. Ierarhizarea candidaţilor care la admiterea la studii universitare de licenţă, specializarea Asistenţă de Farmacie, au obținut calificativul ADMIS la elaborarea Scrisorii de intenție se face ţinând cont de media la examenul de Bacalaureat 100%;

(2) Departajarea candidaţilor la admitere se face astfel:

 1. nota obţinută la examenul de Bacalaureat, în ordinea prezentată, la una din disciplinele: Chimie, Biologie, Matematică;
 2. media obţinută la examenul de Bacalaureat la limba română.

Taxe de școlarizare

Specializarea Farmacie: 7.000 lei/an de studiu

Specializarea Asistență de Farmacie: 3.500 lei

Website: http://farmacie.univ-ovidius.ro
Email: farmacie.admitere@univ-ovidius.ro
Adresă: Aleea Universităţii nr. 1, Campus, Corp B,
Constanţa, România
Telefon/Fax: 0241-605050
email: farmacie@univ-ovidius.ro

Pentru mai multe informații completați formularul de mai jos!

Numele:*

Adresa de email:*

Telefon:*

Mesaj: