Ghid studii universitare de licență

CADRUL GENERAL

 • Cetăţenii etnici români din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum şi din Diaspora se pot înscrie la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, conform art. 224 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor Metodologiei de admitere, aprobată prin Ordinul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 • Cetăţenii străini ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi ai Confederaţiei Elveţiene (CE) pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 • Cetăţenii străini din state terţe UE, SEE şi CE pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă numai pe locuri cu taxă în valută, în baza Scrisorii de acceptare la studii emisă de Direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 • Evaluarea documentelor necesare obţinerii Scrisorii de acceptare la studii pentru cetăţenii străini din state terţe UE, SEE şi CE se va realiza de către Universitate; Participarea la concursul de admitere a cetăţenilor străini este condiţionată de primirea atestatului de recunoaştere/Scrisorii de accept de la forurile abilitate ale MECS, anterior termenelor limită stabilite prin metodologiile proprii ale facultăţilor.
 • Candidaţii străini vor depune dosarele de evaluare a eligibilităţii la Departamentul pentru studenţi străini al universităţii. Departamentul evaluează dosarul şi transmite către MECS lista şi copii ale dosarelor candidaţilor propuşi pentru eliberarea atestatului de recunoaştere a studiilor/scrisorii de acceptare la studii.
 • Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie. Cea de-a doua sesiune se organizează în cazul în care în urma primei sesiuni au rămas neocupate locuri subvenţionate de la bugetul de stat sau locuri cu taxă, conform graficului stabilit de CA şi aprobat de Senat. Cea de-a doua sesiune a concursului de admitere se desfăşoară în acelaşi mod ca prima sesiune. Prin excepţie, pentru programul de studii An pregătitor de limba romană se poate organiza pe lângă cele două sesiuni ordinare (iulie şi septembrie) o sesiune extraordinară pentru perioada 01 octombrie – 30 noiembrie.
 • Pentru programele de studii organizate într-o limbă străină concursul de admitere presupune susţinerea prealabilă a unor probe de competenţă lingvistică în limba respectivă, probă ce are caracter eliminatoriu.

 

DOCUMENTE NECESARE

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 • Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:
 1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 2. certificatul de naştere, în copie legalizată şi traducere legalizată;
 3. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi- au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, pentru promoţia 2015, adeverinţa de bacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în ţara respectivă şi Ministerul Afacerilor Externe din România, în 2 copii, şi 2 traduceri legalizate în limba română. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;
 6. cerere de recunoaştere a studiilor pentru cetăţeni europeni candidaţi la studii de licenţă (Anexa 1) sau atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MECS sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2015 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlu provizoriu până la prezentarea diplomei finale de către solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
 7. foaia matricolă în original/copie legalizată şi traducere legalizată;
 8. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;
 9. Adeverinţă medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
 10. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate;
 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 12. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 13. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia;
 14. declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3) declaraţia cu lista de documente depuse la dosar (Anexa 4);
 15. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;
 16. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 150 EUR.
 • Pentru cetăţenii din statele terţe UE, SEE şi CE:
 1. declaraţie pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3);
 2. declaraţie cu lista de documente depuse la dosar (Anexa 4);
 3. scrisoare de accept eliberată de MECS;
 4. cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (Anexa 2A sau 2B) în două exemplare;
 5. diploma de bacalaureat sau echivalent în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în ţara respectivă şi Ministerul Afacerilor Externe din România, în 2 copii, şi 2 traduceri legalizate în limba română; Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată şi traducere legalizată;
 6. foaia matricolă aferentă studiilor efectuate la liceu (situaţia şcolară) vizată cu apostila Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă. Ambasada / Oficiul Consular al României în ţara respectivă şi Ministerul Afacerilor Externe din România, în 2 copii, şi 2 traduceri legalizate în limba română;
 7. certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu nivelul acceptat minim Bl sau diplomă de absolvire a anului pregătitor (pentru concursul de admitere la specializările cu predare în limba română) eliberat de instituţiile agreate de către Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 8. certificat de naştere în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română (pentru certificatele eliberate în alte ţări);
 9. copie a actului de identitate sau a paşaportului (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii
 10. certificat de căsătorie, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele) în două copii legalizate şi două traduceri legalizate în limba română;
 11. adeverinţă medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
 12. două sau patru fotografii color – după caz. tip buletin/C.I.;
 13. copia chitanţei de evaluare a dosarului de 150 EUR;
 14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii care nu depun dosarele personal;

NOTĂ: Nu se acceptă documente scanate, trimise prin fax, e-mail sau prin poştă.

Descărcarea formularelor pentru completarea dosarului se face de pe site-ul   http://admitere.univ-ovidius.ro/admitere/documente

 • Lista statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga:

Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andorra, Antigua şi Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Comunitatea Bahamas, Barbados, Republica Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, Republica Botswana, republica Burundi, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Populară Chineză, Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Costa Rica, Republica Kirghiztan, Republica Croaţia, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Namibia, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Republica Nicaragua, Republica Orientală Uruguay, Republica Paraguay, Republica Uzbekistan, Sultanatul Oman, Noua Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Republica Panama, Republica Peru, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi Grenadine, Statul Independent Samoa, Republica Serenisima San Marino, Republica Democrată Sao Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Ucraina, Republica Ungară, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a Venezuelei;

 

TAXELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE

 • Universitatea „Ovidius” din Constanţa percepe taxe de înscriere, taxe de evaluare dosar, taxe pentru susţinerea testului de limbă şi taxe de înmatriculare în cuantumurile stabilite de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul Universităţii.
 • Taxele încasate nu se restituie candidaţilor în nicio situaţie.